» เชิญชวนชาว มมส ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

เชิญชวนชาว มมส ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี...


26/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 18

» พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   ***...


26/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 14

» นักเรียนในกองทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อรับทราบนโยบาย

อาจารย์วนิดา ทัศภูมี อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนในกองทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ด้านการศึกษา นำนักเรียนกัมพูชาที่ศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...


16/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 35

» ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 อาจารย์ธนิดา แหลมฉลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและจัดหารายได้ นำทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักคอมพิวเตอร์...


16/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 30

» นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 261 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการจัดการความเครียด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 261 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการจัดการความเครียด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จากอาจารย์ชัยพร...


16/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 28

» อาจารย์เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"

วันที่ 5-6 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นำทีมคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ...


16/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 11


» นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนและกิจการพิเศษ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 159

» เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการนำของ ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ นำคณาจารย์เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ อาคารวิทยพัฒนา...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 76