<< ย้อนกลับ

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

» กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกอาคาร C

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตรงข้ามตึกอธิการบดี)

 

เวลา                                 กิจกรรม

8.00-9.00 น.                       ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ตึกอาคาร C

9.00-9.30 น.                       พิธีเปิด อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

9.30-10.0      น.                  อธิการบดี พบปะผู้ปกครองและแจ้งนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียน

10.00-11.00 น.                   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองฯ 

11.00-11.30 น.                    ผู้อำนวยการ พบผู้ปกครอง

11.30-12.00 น.                    ฝ่ายต่างๆชี้แจงข้อปฏิบัติกับนักเรียนและผู้ปกครอง

12.30-15.30 น.                   ผู้ปกครอง นักเรียน รับเงินเรียนฟรี 15 ปี

                                             ซื้อสมุด รับตารางเรียน ซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย

15.30 น. เป็นต้นไป                นักเรียนหอพักเข้าหอพัก

 

20/5/2556 Admin Admin 1253* ไม่มีภาพ *