<< ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ หัวข้อ “การใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ”

» โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ หัวข้อ “การใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ”

 

กำหนดการ

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ หัวข้อ “การใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

วันที่ 16 กรกฎาคม  2556

ณ ห้อง IT1 

……………………………….

เช้า

เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.00-09.15 น.    พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา      จิตต์จำนง

เวลา 09.30-10.30 น.    การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

                             โดย นายอุทัย  หามนตรี บุคลากร ชำนาญการพิเศษ และ
                             นางบุญนิตา  อรุณวรรถนะ บุคลากร ปฏิบัติการ

เวลา 10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-11.30 น.    การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ต่อ)

เวลา 11.30-12.00 น.    ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุม

 

เวลา 13.00-13.30 น.    ลงทะเบียน

เวลา 13.30-14.00 น.    พิธีเปิดโดย ผศ.จิตนา จิตต์จำนง

เวลา 14.00-15.00 น.    รายละเอียดโปรแกรม โดยวิทยากรจาก บริษัท Binary Graphic จำกัด

เวลา 15.00-15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15-16.15 น.    การใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ โดยวิทยากรจาก บริษัท Binary Graphic จำกัด

เวลา 16.15-16.30 น.    พิธีปิด

 

 

 

 

***..................................................................***

 

7/11/2556 Admin Admin 1358* ไม่มีภาพ *