» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่พักหอหญิง (หอใน) หัวหน้าหอพัก อ.จิราพร   น้อยใย          โทร 0806273995 คลิกดูรายละเอียด รายชื่อนักเรียนที่พักหอนาดูน           หัวหน้าหอพัก อ.เกษมสันต์  ธรรมวิเศษ  โทร 0879886199 คลิกดูรายละเอียดชั้น...


19/05/2561 วีณา เม้าพิมพา 5413

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00 ที่ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าจะถือว่า สละสิทธิ์ สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว :  1. สำเนาบัตรประจำประชาชนบิดา-มารดาและผู้รายงานตัว...


21/04/2561 ผู้ดูแลระบบ 2636

» ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 1/2561  ห้อง 1/1 >> คลิก ห้อง 1/2 >> คลิก ห้อง 1/3 >> คลิก ห้อง 1/4 >> คลิก ห้อง 1/5 >> คลิก ห้อง 1/6 >> คลิก ห้อง 1/7 >> คลิก ห้อง 1/8 >> คลิก


18/04/2561 ผู้ดูแลระบบ 7936

» ยื่นความประสงค์เข้าเรียนประเภทตัวสำรอง

สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มมส ที่มีคะแนน T-เฉลี่ยมากกว่า 40 ขึ้นไป สามารถยื่นความประสงค์เข้าเรียนประเภทตัวสำรองได้ที่ระบบ Admissions โดยใช้ เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครในการ Login หมดเขตวันที่ 12 เมษายน...


09/04/2561 ผู้ดูแลระบบ 387

» ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ม.3 จบการศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่สนใจทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

โดยที่ทุนจะมีระยะเวลาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี หลักเกณฑ์ - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 - มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประสงค์จะเรียนต่อปริญญาตรี ...


28/03/2561 ผู้ดูแลระบบ 1182

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2561

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1  วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด


27/03/2561 วีณา เม้าพิมพา 2343» ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง SEM เพิ่มเติม >> คลิก ห้องเรียนปกติ >> คลิก ห้อง SEM >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED) >> คลิก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก ENGLISH...


02/03/2561 ผู้ดูแลระบบ 9434

» ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. สอบคัดเลือก  >> คลิก 7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โครงการ...


16/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 8527