» ประกาศจากฝ่ายการเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 02 พ.ย. พ.ศ. 2558 - 16 พ.ย. 2558 (ไม่มีค่าปรับ 300) - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 (มีค่าปรับ 300) นักเรียนคนใดที่พิมพ์ใบชำระค่าเทมอไปก่อนแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อมาพิมพ์ใบชำระค่าเทมอใหม่  ในวันที่...


27/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 715


» เตรียมพบกับ MSU Book Fair 2-6 พฤศจิกายน 2558

เตรียมพบกับ สัปดาห์หนังสือ (MSU Book Fair) เชิญชวน อาจารย์ นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม มาแนะนำสั่งซื้อหนังสือ E-book, E-Journal, ฐานข้อมูล, ฯลฯ เข้าห้องสมุด รับเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00 น. - 20.00 น.  ณ บริเวณลานหน้าศูนย์หนังสือ...


16/10/2558 วีณา เม้าพิมพา 534

» เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน และภาคีทั้งภานในและภายนอก ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมทางวิชาการ "๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน...


12/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 236


» ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)มีความประสงค์จะสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559 ประเภทบุคลากร ใคร่จึงขอความอนุเคราะสำรวจนักเรียน พร้อมส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์...


08/09/2558 ผู้ดูแลระบบ 454

» โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ วมว ห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


21/08/2558 ผู้ดูแลระบบ 1625


» โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม...


24/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 511

» แจ้งให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อใช้จัดนิทนนศการวันภาษาไทยแห่งชาติ

แจ้งให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ภาพนี้เพื่อเอาไปใช้เป็นแบบพื้นหลังในการจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่ห้องของตนได้รับมอบหมาย ทั้งนี้นักเรียน ต้องรีบดาวน์โหลดและจัดทำข้อมูลลงในพื้นหลังนี้ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งไฟล์ที่เรียบร้อยกลับคืนมายังอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยสายชั้นของตน...


16/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 521