» สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 45 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


17/11/2557 admin 158

» กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการพิเศษ English Gifted, Science-Math Gifted, และ SEM วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียนมัธยม ๒

        กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพิเศษ  English Gifted, Science-Math Gifted, และ SEM วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  อาคารเรียนมัธยม  ๒ กำหนดการคลิก


11/11/2557 ชญานิน 360

» ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


6/11/2557 admin 380

» คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา 2/2557

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


6/11/2557 admin 302

» โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต

คลิกดูรายละเอียด >> โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต 


5/11/2557 admin 231

» การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. พ.ศ. 2557 - 09 พ.ย. 2557 (ไม่มีค่าปรับ 300)  - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 2557 - 23 พ.ย. 2557 (มีค่าปรับ 300) - ช่วงพิเศษ ระหว่างวันที่ - (มีค่าปรับ 300) โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ eschool.msu.ac.th หมายเหตุ...


27/10/2557 admin 585

» ตารางสอบ 1/2557

ตารางสอบ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


18/9/2557 admin 650

» โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน หัวข้อ “สะกิดวัยรุ่น สดใส เข้าใจชีวิต” บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน หัวข้อ “สะกิดวัยรุ่น สดใส เข้าใจชีวิต”  บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เชิญร่วมรับฟัง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน หัวข้อ “สะกิดวัยรุ่น สดใส เข้าใจชีวิต” ...


9/9/2557 ชญานิน 989

» ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข?าเป?นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห?องเรียนวิทยาศาสตร?ในโรงเรียน

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข?าเป?นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห?องเรียนวิทยาศาสตร?ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี  ประจําป?การศึกษา...


20/8/2557 admin 724