» สอบราคาซื้อ

1. SAN Storage รายละเอียด >> คลิก 2. โปรเจคเตอร์ รายละเอียด >> คลิก 3. พัดลมปรับอากาศ รายละเอียด >> คลิก 4. วัสดุวิทยาศาสตร์ 130 รายการ รายละเอียด >> คลิก


24/12/2556 admin 1237

» ตารางสอบกลางภาค 2/2556

ตารางสอบกลางภาค คลิก


19/12/2556 admin 1260


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว


3/12/2556 admin admin 1380

» เชิญชวนบุคลากรและนักเรียนร่วมชมหนังสือจากร้านหนังสือ

เชิญชวนบุคลากรและนักเรียนแนะนำหนังสือจากร้านหนังสือของศูนย์จฬาฯ ซีเอ็ด และ CCK ได้ที่หน้าห้องสมุดโรงเรียน เพื่อนำไปสั่งหนังสือเข้าห้องสมุดต่อไป


19/11/2556 admin admin 1241

» โรงเรียนสาธิตเปิดธนาคารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เปิดให้บริการธนาคารโรงเรียน โดยจะให้รับฝากตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 


18/11/2556 admin admin 1394

» Satit MSU Photo Contest

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมส่งผลงานถ่ายภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "1 ปีที่สาธิต" เพื่อนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดทำปฏิทินสมาคมฯและปฏิทินของโรงเรียนประจำปีการศึกษา...


14/11/2556 admin admin 1380