» วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556

วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 ดังไฟล์แนบ


6/6/2556 Admin Admin 1193

» ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครังที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครังที่ 4


28/5/2556 Admin Admin 1353


» ผลการศึกษาต่อ ปี 2555

ผลการศึกษาต่อ ปี 2555


23/5/2556 Admin Admin 1210

» การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2556

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2556 โดยให้นักเรียนปริ้นใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบการเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป


23/5/2556 Admin Admin 1194

» รายชื่อนักเรียนหอ ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักเรียนหอ ปีการศึกษา 2556


22/5/2556 Admin Admin 1193

» การจัดผังห้องเรียนปีการศึกษา 2556

การจัดผังห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2556


21/5/2556 วาทินี สระกาง 1319

» กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกอาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตรงข้ามตึกอธิการบดี)   เวลา                                ...


20/5/2556 Admin Admin 1179

» รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบยังไม่นิ่งขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่เป็ร final หลังประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบยังไม่นิ่ง ขณะนี้กำลังปรับเปลี่ยน ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่เป็น final หลังประกาศจากทางโรงเรียนที่มีลายเซ็นของ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ขออภัยมา ณ ที่นี้


17/5/2556 Admin Admin 1249

» รายละเอียดการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

  ระยะเวลา 1.  วันที่ 26 พฤษภาคม 2556         เวลา 12.30 – 15.30 น.  ที่อาคารเรียนมัธยม 1 2.  วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2556  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ที่อาคารอำนวยการ     ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน   ชั้น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี ม.1 420 450 ม.2 420 450 ม.3 420 450 ม.4 460 500 ม.5 460 500 ม.6 460 500   หมายเหตุ...


16/5/2556 Admin Admin 1206