» นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว.ให้นักเรียนชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรายงานตัวเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557 โดยให้เข้าพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ระบบการเงิน http://www.satit.msu.ac.th/fn


13/3/2557 admin 1343

» สำหรับผู้ประกอบการ

ผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU >> คลิก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล จำนวน 1 งาน  >> คลิก


13/3/2557 admin 1305

» ประกาศจากโรงเรียนถึง ม.3 และ ม.6 ทีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ถึงนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 กำหนดการซ้อมรับในวันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557  ภาคเช้า พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร (ลงทะเบียน 08.30 น.) ภาคบ่าย...


13/3/2557 admin 1275

» การรายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2557

      ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตามเอกสารแนบ  รายละเอียด 01.ใบรายงานตัว คลิก 02.สัญญามอบตัว คลิก 03.เอกสารเนบท้ายสัญญามอบตัว...


3/12/2557 พิราวรรณ 1573

» รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าโครการ SEM ม.1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด>>คลิก            ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าว ติดต่อเพื่อชำระเงินโครงการพิเศษ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 3-7 มีนาคม 2557  โดยติดต่อที่ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ...


28/2/2557 admin 1330