» พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการตกลงทำความร่วมมือทางการศึกษากับ Universiti Utara Malaysia, Sintok Campus

 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ได้เดินทางไป Universiti Utara Malaysia, Sintok Campus เพื่อร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการตกลงทำความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองสถาบัน


13/06/2561 วีณา เม้าพิมพา 860


» โครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...


08/06/2561 วีณา เม้าพิมพา 41

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...


05/06/2561 กัลยาณี ทบเทิบ 42


» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...


04/06/2561 วีณา เม้าพิมพา 48

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดประใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561

           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และสมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู จัดงานประชุมผู้ปกครองใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์...


21/05/2561 วีณา เม้าพิมพา 50

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่พักหอหญิง (หอใน) หัวหน้าหอพัก อ.จิราพร   น้อยใย          โทร 0806273995 คลิกดูรายละเอียด รายชื่อนักเรียนที่พักหอนาดูน           หัวหน้าหอพัก อ.เกษมสันต์  ธรรมวิเศษ  โทร 0879886199 คลิกดูรายละเอียดชั้น...


19/05/2561 วีณา เม้าพิมพา 5459

» ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)                ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


04/05/2561 วีณา เม้าพิมพา 98