» การจัดผังห้องเรียนปีการศึกษา 2556

การจัดผังห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2556


21/5/2556 วาทินี สระกาง 1351

» กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกอาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ตรงข้ามตึกอธิการบดี)   เวลา                                ...


20/5/2556 Admin Admin 1184

» รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบยังไม่นิ่งขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่เป็ร final หลังประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบยังไม่นิ่ง ขณะนี้กำลังปรับเปลี่ยน ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่เป็น final หลังประกาศจากทางโรงเรียนที่มีลายเซ็นของ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ขออภัยมา ณ ที่นี้


17/5/2556 Admin Admin 1257

» รายละเอียดการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

  ระยะเวลา 1.  วันที่ 26 พฤษภาคม 2556         เวลา 12.30 – 15.30 น.  ที่อาคารเรียนมัธยม 1 2.  วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2556  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ที่อาคารอำนวยการ     ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน   ชั้น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี ม.1 420 450 ม.2 420 450 ม.3 420 450 ม.4 460 500 ม.5 460 500 ม.6 460 500   หมายเหตุ...


16/5/2556 Admin Admin 1214

» ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ

ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองโดยใช้ user และ pass เป็นรหัสนักเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ www.satit-msu.net   ข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อบิดา มารดา วัน เดือน ปี เกิด เลขบัตรประชาชน


16/5/2556 Admin Admin 1227

» วิธี SET dns server เพื่อใช้งาน www.satit-msu.net

รายละเอียด ดังไฟล์แนบครับ


16/5/2556 Admin Admin 1238

» นักเรียน ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา 2555 ติดต่อรับรูปถ่าย

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ติดต่อรับรูปถ่ายรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ฝ่ายวิชาการ.


9/5/2556 Admin Admin 1211

» รับชุดนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 56

นักเรียนสามารถรับชุกนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 56 เป็นต้นไป


8/5/2556 Admin Admin 1242

» รับสัมครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี มมส. โควต้า รร.สาธิต ปี 56

รับสัมครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี มมส. โควต้า รร.สาธิต ปี 56 เอกสารตามไฟล์แนบ


3/5/2556 Admin Admin 1249

» เชิญประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.

             เนื่องด้วย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)...


1/5/2556 Admin Admin 1375