» กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว...


04/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 879

» โครงการภาคีเครือข่ายขับขี่ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดย อาจารย์อภิรัฐ   เทียนสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อม อาจารย์วันเฉลิม  คงเชื้อนาค และอาจารย์นิคม   งามวิลัย...


28/06/2559 วีณา เม้าพิมพา 470

» สมาคมผู้ปกครองและครูส่งมอบเงินคืนให้กับกองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาละยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

            วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2559 ) สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนสธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำทีมโดย นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคม  ผศ.ดร.สุจิน   บุตรดีสุวรรณ อุปนายกคนที่ 2 และนายณัฐฏ์เสฏฐ์  สัจจะมโน...


22/06/2559 วีณา เม้าพิมพา 405

» การจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

การจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 จ่ายเงินวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2559 เอกสารที่ใช้รับเงิน 1. ใบสำคัญรับเงิน (รับที่โรงเรียน)  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 แผ่น (บัตรต้องไม่หมดอายุ)


17/06/2559 ผู้ดูแลระบบ 2078

» ประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ ประจำปี 2559

                วันที่ 9 มิถุนายนเวลา 14.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ ประกอบไปด้วยโครงการ English Gifted,โครงการSci-math Giftedในระดับชั้น ม.4 และโครงการ SEM ในระดับชั้น ม.1 เพื่อรับฟังคำชี้แจงและเซ็นสัญญาข้อตกลงของโครงการ...


10/06/2559 พิราวรรณ สุพร 713

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัล ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัล ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11   ได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์ หาญพิชานันท์ ม. 1/2 รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง อายุ 9-12 ปี นายทิวทัศน์...


07/06/2559 วีณา เม้าพิมพา 1582

» ประกาศการชำระค่าลงทะเบียน 1/2559

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. พ.ศ. 2559 - 05 มิ.ย. 2559 (ไม่มีค่าปรับ 300)  - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 06 มิ.ย. 2559 - 26 มิ.ย. 2559 (มีค่าปรับ 300) นักเรียนสามารถพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียนได้ที่...


03/06/2559 ผู้ดูแลระบบ 367

» ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสามัญประจำปี 2559

         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสามัญประจำปี 2559 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


26/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 392

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญาหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การตอบปัญหาความสัมพันธ์รหว่างประเทศ รายการตอบปัญาหาภาษาอังกฤษ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...


26/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 760

» พิธีทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู จัด พิธีทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


26/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 247