» มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นฯ และการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559   กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา...


17/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 442

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2559 นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม        คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน1(แก้ไข) คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน2(แก้ไข) คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน3(แก้ไข) คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน4(แก้ไข)...


18/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 5908

» เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. -10.30 น. ณ ห้องประชุม MU 300 ชั้น 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


13/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 896


» ขอเชิญ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับการรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดการ วันที่...


10/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 178

» โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน (นำนักเรียนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)

โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน (นำนักเรียนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)                                                         ระหว่างวันที่...


03/05/2559 พิราวรรณ สุพร 929

» ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 59 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

"ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 59" เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่  จะต้องเข้าค่ายเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปรับบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและ...


02/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 799

» เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเพื่อเปิดเกียรติ เนื่องในโอกาส ทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง...


30/04/2559 ผู้ดูแลระบบ 1298


» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทยนำพาเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน กับ นางสาวณัฐฐา ภัทรเวทิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนายทิวทัศน์ คะนะมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ...


23/04/2559 วีณา เม้าพิมพา 906