» เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ชุมนุมต่างๆได้มีโอกาสออกร้านแสดงผลงานทางวิชาการของตนเพื่อเป็นบทสรุปรวบยอดทางการศึกษา...


29/02/2559 วีณา เม้าพิมพา 432

» กลุ่มสารฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)จัดเทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน เป็นเสมือนวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจันทรคติจีน โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นหนึ่งในโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...


29/02/2559 วีณา เม้าพิมพา 329

» ละครเวทีภาาาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง Romeos Sweetheart

เมื่อวันที่ 16 กพ. 2559 เวลา 18.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดโครงการละครเวทีภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ เวทีชั่วคราว อาคารเรียนมัธยม2 โดยครั้งนี้เป็นละครภาษาอังกฤษครั้งที่ 10 เรื่อง Romeo's Sweetheart โดยมีนักเรียน...


23/02/2559 วีณา เม้าพิมพา 464

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน MBS Festival 2016

เมื่อวันที่ 12-14  กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงาน MBS Festival 2016 จัดโดยคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ผการัตน์   สุขชุม เป็นผู้ควบคุม...


23/02/2559 วีณา เม้าพิมพา 1144

» ประกาศผลสอบโครงการ วมว.

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก 01 ใบมอบตัว >>> คลิก 02 สัญญามอบตัว >>> คลิก 03 เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว >>> คลิก 04 แบบรายงานตัวนักเรียน-ใหม่ >>> คลิก 05 เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว >>> คลิก กำหนดการรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว >>>...


19/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 4389

» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 578

» ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) และกลุ่มอุปการะคุณ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  1. http://eschool.msu.ac.th/admissions/index.php หรือ 2. หน้าบอร์ดอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 2644

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม)ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน

   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ได้ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม และนักเรียนโรงดรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


18/02/2559 วีณา เม้าพิมพา 645

» ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  1. http://eschool.msu.ac.th/admissions/index.php หรือ 2. หน้าบอร์ดอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)


10/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 5647

» นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมบริจาคเลือด

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับโรงพยาบาล มหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โดม อาคารเรียนมัธยม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีอาจารย์ บุคลากร...


08/02/2559 วีณา เม้าพิมพา 1258