» นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักเรียนและกิจการพิเศษ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีใหว้ครูประจำปีการศึกษา...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 180

» เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการนำของ ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ นำคณาจารย์เข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ อาคารวิทยพัฒนา...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 90

» ทัศนศึกษาการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันนที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักเรียนในโครงการ Science Mathematic Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4/1 และ 5/1 ไปทัศนศึกษาการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพมหานคร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 55

» แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางสาวสลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 91

» นำนักเรียนเข้าตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด ได้นำนักเรียนเข้าตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25 จัดโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 42

» แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจเพื่อพิชิตเขาวงกต เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจเพื่อพิชิตเขาวงกต เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์...


03/09/2562 ผู้ดูแลระบบ 32


» การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

ขอเชิญชวนบุคลากรสาธิตทุกคน ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เริ่มวันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2562 สามารถยื่นเสนอซองได้ที่ อาคารอำนวยการ งานบุคคลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


10/07/2562 กัลยาณี ทบเทิบ 375


» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักหญิง >> คลิก หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ >> 1. อ. จุฑาทิพย์ ศรีพันลำ - หัวหน้าหอพักหญิง (หอใน) 2. อ. รัชนี อัปมโห - หัวหน้าหอพักชื่นชม


07/07/2562 ผู้ดูแลระบบ 3092