» ประกาศรายชื่อ ห้อง SEM เพิ่มเติม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมานี้ นำใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อชำระค่าโครงการ SEM ภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดการชำระ *** โดยที่ใบแจ้งยอดการชำระทางโรงเรียนจะพิมพ์ออกจากระบบ โดยจะนำใบแจ้งยอดการชำระส่งให้นักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับ...


22/04/2562 ผู้ดูแลระบบ 1272

» ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศห้องเรียน >> คลิก


17/04/2562 ผู้ดูแลระบบ 4263

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

การจัดห้องเรียนของนักเรียน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะทราบว่าอยู่ห้องไหน ในวันเข้าค่ายคุณธรรม - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะทราบในวันเปิดภาคเรียน ***************************************************************************** นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเข้าหอพักที่ทางโรงเรียนกำหนดซึ่งมีค่าใช้จ่ายคนละ...


17/04/2562 ผู้ดูแลระบบ 2155


» ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ >> รายชื่อ ม.1-SEM >> รายชื่อ ม.1-SEM-เพิ่มเติม >> รายชื่อ ม.1-ปกติ >> รายชื่อ ม.4-SMG >> รายชื่อ ม.4-EG >> รายชื่อ ม.4-วิทย์ปกติ >> รายชื่อ ม.4-ภาษาปกติ >> รายชื่อ


05/03/2562 ผู้ดูแลระบบ 7279


» ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. ประกาศห้อง SEM (สำรอง)>> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก (สำรอง) >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) (สำรอง) >> คลิก 5. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ...


21/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 6982

» ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์”...


12/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 225

» ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) ...


11/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 31659

» โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...


08/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 439