» รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน ปี2562

รายชื่อหอพักนาดูน >>> คลิก หากมีข้อสงสัยติดต่อ ที่ Facebook >>  Kasemsan Thumwisad


07/07/2562 ผู้ดูแลระบบ 2491

» ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วม พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

          วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และนางเสาวลักษณ์ นิลโครต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์...


07/07/2562 ผู้ดูแลระบบ 169

» ประกาศรายชื่อ ห้อง SEM เพิ่มเติม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมานี้ นำใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อชำระค่าโครงการ SEM ภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดการชำระ *** โดยที่ใบแจ้งยอดการชำระทางโรงเรียนจะพิมพ์ออกจากระบบ โดยจะนำใบแจ้งยอดการชำระส่งให้นักเรียน ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับ...


22/04/2562 ผู้ดูแลระบบ 1413

» ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศห้องเรียน >> คลิก


17/04/2562 ผู้ดูแลระบบ 4373

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

การจัดห้องเรียนของนักเรียน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะทราบว่าอยู่ห้องไหน ในวันเข้าค่ายคุณธรรม - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะทราบในวันเปิดภาคเรียน ***************************************************************************** นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเข้าหอพักที่ทางโรงเรียนกำหนดซึ่งมีค่าใช้จ่ายคนละ...


17/04/2562 ผู้ดูแลระบบ 2248


» ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ >> รายชื่อ ม.1-SEM >> รายชื่อ ม.1-SEM-เพิ่มเติม >> รายชื่อ ม.1-ปกติ >> รายชื่อ ม.4-SMG >> รายชื่อ ม.4-EG >> รายชื่อ ม.4-วิทย์ปกติ >> รายชื่อ ม.4-ภาษาปกติ >> รายชื่อ


05/03/2562 ผู้ดูแลระบบ 7419


» ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. ประกาศห้อง SEM (สำรอง)>> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก (สำรอง) >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) (สำรอง) >> คลิก 5. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ...


21/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 7074

» ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์”...


12/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 275