» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแปลจีน-ไทย ครั้งที่ 5

        วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันการแปลจีน-ไทย ครั้งที่ 5 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาและการแข่งขันระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น...


09/01/2561 พิราวรรณ สุพร 102

» DMSU Christmas Masquerade Ball 2017


08/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 245

»


08/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 7

» ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นายอภิรัฐ  เทียนสี  พร้อมคณะได้นำนักเรียน เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...


15/12/2560 วีณา เม้าพิมพา 4775


» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต...


08/12/2560 วีณา เม้าพิมพา 249

» ผู้อำนวยการโรงเรียนฯรับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับมอบเงินสนับสนุนกีกฬาสาธิตฯ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง    จำนวน 30,000 บาท และสนับสนุนชุดกีฬาลีลาศ...


07/12/2560 วีณา เม้าพิมพา 75


» นักเรียนสาธต มมส. (ฝ่ายมัธยม) คว้าวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 11

เมื่อ 21 พฤศจิกายน  2560ที่ผ่านมา ทิวทัศน์  คะนะมะ ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 11 กับอินทัช โดยจะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ...


30/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 67

» ต้อนรับคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 พย 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะครูอาจารย์จากโรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝากมัธยม ทั้งที่ได้ร่วมชมการแสดงของไทย...


28/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 89