» เตรียมพบกับ MSU Book Fair 2-6 พฤศจิกายน 2558

เตรียมพบกับ สัปดาห์หนังสือ (MSU Book Fair) เชิญชวน อาจารย์ นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม มาแนะนำสั่งซื้อหนังสือ E-book, E-Journal, ฐานข้อมูล, ฯลฯ เข้าห้องสมุด รับเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00 น. - 20.00 น.  ณ บริเวณลานหน้าศูนย์หนังสือ...


16/10/2558 วีณา เม้าพิมพา 460

» เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน และภาคีทั้งภานในและภายนอก ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมทางวิชาการ "๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน...


12/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 164


» ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)มีความประสงค์จะสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559 ประเภทบุคลากร ใคร่จึงขอความอนุเคราะสำรวจนักเรียน พร้อมส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์...


08/09/2558 ผู้ดูแลระบบ 384

» โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ วมว ห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


21/08/2558 ผู้ดูแลระบบ 1546


» โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม...


24/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 442

» แจ้งให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อใช้จัดนิทนนศการวันภาษาไทยแห่งชาติ

แจ้งให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ภาพนี้เพื่อเอาไปใช้เป็นแบบพื้นหลังในการจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่ห้องของตนได้รับมอบหมาย ทั้งนี้นักเรียน ต้องรีบดาวน์โหลดและจัดทำข้อมูลลงในพื้นหลังนี้ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งไฟล์ที่เรียบร้อยกลับคืนมายังอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยสายชั้นของตน...


16/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 440

» สมัครสอบโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์ ค่าย 1/2558

กำหนดการโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก      10 ก.ค. - 7 ส.ค. 58 ชำระค่าสมัคร                             ...


13/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 1025