» ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)

SEM >> รายละเอียด SMG >> รายละเอียด


19/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 1136

» แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อนักเรียน หอพักหญิงในโรงเเรียน  คลิก รายชื่อนักเรียน หอพักหญิงหอชื่นชม      คลิก รายชื่อนักเรียน หอพักชายหอนาดูน       คลิก


17/05/2560 วีณา เม้าพิมพา 3587


» โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 (อัพเดทตารางเรียน)

คลิกเพื่อดูตารางเรียน


21/04/2560 วีณา เม้าพิมพา 6083

» แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบการยื่นจบหลักสูตร

รายชื่อนักเรียนที่ยื่นเอกสารจบหลักสูตร ยังไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือ ติดต่อที่เบอร์ 043754636 ต่อ 3307 (ทะเบียน) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560  ม.3 >> ตรวจสอบรายชื่อ ม.6 >> ตรวจสอบรายชื่อ


23/03/2560 ผู้ดูแลระบบ 1600

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1  วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560


23/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 3811

» พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม)   รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 6010165 เด็กชาย กนกพล ดรกันยา คลิก           6010212 เด็กชาย จักรพรรดิ์ ภูวิจิตร คลิก 6010239 เด็กชาย ชนเมธ รินทราช คลิก 6010016 เด็กชาย ณภัทร พลายบัว คลิก 6010053 เด็กชาย เทวฤทธิ์ ศรีเสมอ คลิก 6010256 เด็กชาย ภูวนัย นาแถมเงิน คลิก           6010057 เด็กหญิง เจกิตาน์ นวนน่วม คลิก 6010024 เด็กหญิง ฐาปนี ฐานะปัตโถ คลิก 6010067 เด็กหญิง ฐิตาพร น้อยศิริ คลิก 6010107 เด็กหญิง เบญญาภา อนันตริยะทรัพย์ คลิก 6010096 เด็กหญิง ปญาตา ไชยคำภา คลิก 6010232 เด็กหญิง ปวริศา บริหาร คลิก 6010235 เด็กหญิง ริสา ฉายผาด คลิก 6010047 เด็กหญิง ศตพร แสงงาม คลิก 6010233 เด็กหญิง ศิริพร สุรันนา คลิก 6010157 เด็กหญิง สุธินี คำภักดี คลิก   ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


03/03/2560 ผู้ดูแลระบบ 920

» ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม) และรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม) 1. ห้อง SEM (เพิ่มเติม) >> คลิก 2. โครงการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCI-MATH GIF) เพิ่มเติม >> คลิก ให้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการภายในวันที่ 2-6 มีนาคม จำนวน 5000 บาท ***************************************************************************** ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


02/03/2560 ผู้ดูแลระบบ 9863

» เอกสารรายงานตัวโครงการ วมว ประจำปีการศึกษา 2560

https://science.msu.ac.th/14257-2/


27/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 601

» ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบ ม.ต้น >>>> คลิก ตารางสอบม.ปลาย >>> คลิก


22/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 1058