» แจ้งไปยังนักเรียน ม.3 และ ม.6

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถรับรูปถ่ายและรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


27/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 451

» แจ้งกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ดังนี้

รายละเอียดกำหนดการภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2558)    วัน/เดือน/ปี   กิจกรรม   ผู้รับผิดชอบ   ข้อมูลเพิ่มเติม   20 - 21 เมษายน  -      บุคลากรประชุมเตรียมความพร้อม/KM...


21/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 4993

» ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา1/2558

รายละเอียดในไฟล์แนบ 


03/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 1335

» กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

นักเรียน ม.3 และ ม.6 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน และกำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ตามไฟล์แนบท้ายประกาศ พร้อมกับให้นักเรียนที่รับใบประกาศนียบัตรเตรียมเงินมาชำระค่ารูปถ่ายคนละ...


20/03/2558 ผู้ดูแลระบบ 463


» ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล iqNewsclip

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล กฤตภาคออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณาบอกรับ ฐานข้อมูล iqNewsclip ทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2558


13/03/2558 วีณา เม้าพิมพา 316

» รายละเอียดการรายงานตัวและการมอบตัว

01-ใบมอบตัว >>  คลิก 02-สัญญามอบตัว >>  คลิก 03-เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว >>  คลิก 04-กำหนดการรายงานตัว >>  คลิก


12/03/2558 ผู้ดูแลระบบ 573

» ประกาศผลสอบรอบสองโครงการ วมว.

รายละเอียดการรายงานตัว >>> คลิก ประกาศรายชื่อ >>> คลิก


24/02/2558 ผู้ดูแลระบบ 2052

» แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ขึ้น ม. 4 ประเภทศิษย์เก่า

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ขึ้น ม. 4 ประเภทศิษย์เก่า สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย1/58 จากระบบ และชำระที่ธนาคารภายใน 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยระบบจะรายงานตัวเข้าเรียนระดับ ม.4 อัตโนมัติ(เฉพาะนักเรียนที่ชำระเงินแล้ว) โดยไม่ต้องมาติดต่อที่โรงเรียนครับ...


16/02/2558 ผู้ดูแลระบบ 983

» สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามมีโครงการออกหน่วยบริการประชาชนนอกที่ตั้งด้วยรถโมบาย Mobile E-exam ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

                    สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเพื่อออกหน่วยบริการด้วยรถโมบายสำหรับใช้ในการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อออกใบอนุญาตขบรถด้วยระบบ(E-exam) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดราชการ และรับชำระภาษีประจำปี...


06/02/2558 พิราวรรณ สุพร 407