» ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล iqNewsclip

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล กฤตภาคออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณาบอกรับ ฐานข้อมูล iqNewsclip ทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2558


13/03/2558 วีณา เม้าพิมพา 310

» รายละเอียดการรายงานตัวและการมอบตัว

01-ใบมอบตัว >>  คลิก 02-สัญญามอบตัว >>  คลิก 03-เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว >>  คลิก 04-กำหนดการรายงานตัว >>  คลิก


12/03/2558 ผู้ดูแลระบบ 567

» ประกาศผลสอบรอบสองโครงการ วมว.

รายละเอียดการรายงานตัว >>> คลิก ประกาศรายชื่อ >>> คลิก


24/02/2558 ผู้ดูแลระบบ 2042

» แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ขึ้น ม. 4 ประเภทศิษย์เก่า

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ขึ้น ม. 4 ประเภทศิษย์เก่า สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย1/58 จากระบบ และชำระที่ธนาคารภายใน 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยระบบจะรายงานตัวเข้าเรียนระดับ ม.4 อัตโนมัติ(เฉพาะนักเรียนที่ชำระเงินแล้ว) โดยไม่ต้องมาติดต่อที่โรงเรียนครับ...


16/02/2558 ผู้ดูแลระบบ 976

» สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามมีโครงการออกหน่วยบริการประชาชนนอกที่ตั้งด้วยรถโมบาย Mobile E-exam ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

                    สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเพื่อออกหน่วยบริการด้วยรถโมบายสำหรับใช้ในการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อออกใบอนุญาตขบรถด้วยระบบ(E-exam) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดราชการ และรับชำระภาษีประจำปี...


06/02/2558 พิราวรรณ สุพร 401

» การขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557

             ตามที่กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน ตามมาตรา 40(1) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลากร...


27/01/2558 ผู้ดูแลระบบ 985

» รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 -25 มกราคม 2558  ห้องสอบ Sc1-300   จำนวน 150 คน  รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ รายละเอียด   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ >> คลิก แผนผังโต๊ะสอบปฏิบัติการ...


22/1/2558 admin 1266


» ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

       ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต        ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม...


20/1/2558 ชญานิน 257