» คู่มือนักเรียน

https://satit.msu.ac.th/th/data/file_up/20160728040717.pdf


28/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 754


» การจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

การจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 จ่ายเงินวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2559 เอกสารที่ใช้รับเงิน 1. ใบสำคัญรับเงิน (รับที่โรงเรียน)  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 แผ่น (บัตรต้องไม่หมดอายุ)


17/06/2559 ผู้ดูแลระบบ 2102

» ประกาศการชำระค่าลงทะเบียน 1/2559

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. พ.ศ. 2559 - 05 มิ.ย. 2559 (ไม่มีค่าปรับ 300)  - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 06 มิ.ย. 2559 - 26 มิ.ย. 2559 (มีค่าปรับ 300) นักเรียนสามารถพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียนได้ที่...


03/06/2559 ผู้ดูแลระบบ 389

» มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นฯ และการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559   กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา...


17/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 467

» ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2559 นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม        คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน1(แก้ไข) คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน2(แก้ไข) คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน3(แก้ไข) คลิกดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน4(แก้ไข)...


18/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 5971

» เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. -10.30 น. ณ ห้องประชุม MU 300 ชั้น 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


13/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 943

» ขอเชิญ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับการรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดการ วันที่...


10/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 202

» เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเพื่อเปิดเกียรติ เนื่องในโอกาส ทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง...


30/04/2559 ผู้ดูแลระบบ 1335