» สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ "ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไม่สิ้นสูญ" ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนสาธิตฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ...


12/07/2561 วีณา เม้าพิมพา 15

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่33 หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.จันทกานต์ หาญ พิชานันท์ นักเรียนชั้น ม.3 รางวัลดีเด่น ระดับอายุ 14-18 ปี และ ด.ช.ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ นักเรียนชั้น ม. 1 ระดับอายุ 9-13 ปี ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลศิลปกรรม...


12/07/2561 วีณา เม้าพิมพา 9

» คณะผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

               เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ช่วงเช้า คณะผู้บริหารนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เดินทางเข้ามอบดอกได้ให้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์...


05/07/2561 วีณา เม้าพิมพา 354

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและคณะกรรมการกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 1 เสลาเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


22/06/2561 วีณา เม้าพิมพา 40