<< ย้อนกลับ

นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

» นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาตร์ 

รายการที่ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
ผลการแข่งขัน
นายเขตนิภัทร  แข็งแรง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายการที่ 2 การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผลการแข่งขัน 
เด็กหญิงวันวิสาข์   ภูนาคำ              ได้รับรางวัลชมเชย                     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เด็กหญิงชลิดา      เลิศวัฒนวัลลี      ได้รับรางวัลชมเชย                     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เด็กชายปรัตถกร   จารุตันติ์             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวสุธาสิณี     ภูอาบอ่อน          ได้รับรางวัลชมเชย                    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวขวัญจิรา    โกสุมภ์ศิริ           ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวสุพรรวนารี  ฉายะโคตร         ได้รับรางวัลชมเชย                    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5


01/03/2560
วีณา เม้าพิมพา
1302