<< ย้อนกลับ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสามัญประจำปี 2560

» ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสามัญประจำปี 2560
                 สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมผู้ปกครองสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 สู่รั้วสาธิตพร้อมทั้งชี้แจ้งระเบียบต่างๆ
               และในโอกาสนี้ทางสมาคมผู้ปกครองเรียนและครู ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในการทุ่มเท และเสียสละในการทำงานสมาคมฯ เนื่องในโอกาสครบวาระการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯชุดที่ 4   พร้อมกับมีการสรรหาคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ โดยการสรรหาคณะกรรมการสาคมฯมาจากการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ ก่อนมีลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในลำดับถัดไป และผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คือ นายธัญสุต  บริหารธนวุฒิ  (นายกสมาคมฯคนเดิม)

ดูภาพประกอบเพิ่มเติม

05/07/2560
วีณา เม้าพิมพา
936