<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการสัปดาห์อนุรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีกิจกรรมบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อวงการภาษาไทย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการขึ้นต่อเนื่องทุกวันในเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ได้แก่กิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ภาษาไทยและสุนทรภู่ แข่งขันการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันร้องเพลงในวรรณคดีไทย การแข่งขันการคัดลายมือวาดภาพในหัวข้อ “ภาษาไทยในยุค 4.0” และการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ตัวละครในวรรณคดีไทย และมีการเดินแฟนซีตัวละครในวรรณคดีไทยโดยคณาจารย์แต่ละกลุ่มสาระฯด้วย 
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยแต่งชุดผ้าไทยมาร่วมงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเรียนการสอนของนักเรียนและคณาจารย์ในกลุ่มสาระในยุคเทคโนโลยี 4.0 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและสถานศึกษาในการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


12/07/2560
วีณา เม้าพิมพา
881