<< ย้อนกลับ

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันมัคคุเทศก์จีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 คนได้แก่ 1.นางสาวน้ำหอม เกษมอมร 2.นางสาวกานต์กมล  แสนอาบัตร ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งสิ้น 29 คน จาก 18 สถาบัน โดย นางสาวน้ำหอม เกษมอมร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และนางสาวกานต์กมล  แสนอาบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนคือ อ.พิราวรรณ  สุพร  และ MISS LI CHUNLING

09/08/2560
พิราวรรณ สุพร
1111