<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 โดย 
ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.ดร.จิระพร ชะโน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


21/08/2560
วีณา เม้าพิมพา
810