<< ย้อนกลับ

พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)

» พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม)
 
รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
6010165 เด็กชาย กนกพล ดรกันยา คลิก
         
6010212 เด็กชาย จักรพรรดิ์ ภูวิจิตร คลิก
6010239 เด็กชาย ชนเมธ รินทราช คลิก
6010016 เด็กชาย ณภัทร พลายบัว คลิก
6010053 เด็กชาย เทวฤทธิ์ ศรีเสมอ คลิก
6010256 เด็กชาย ภูวนัย นาแถมเงิน คลิก
         
6010057 เด็กหญิง เจกิตาน์ นวนน่วม คลิก
6010024 เด็กหญิง ฐาปนี ฐานะปัตโถ คลิก
6010067 เด็กหญิง ฐิตาพร น้อยศิริ คลิก
6010107 เด็กหญิง เบญญาภา อนันตริยะทรัพย์ คลิก
6010096 เด็กหญิง ปญาตา ไชยคำภา คลิก
6010232 เด็กหญิง ปวริศา บริหาร คลิก
6010235 เด็กหญิง ริสา ฉายผาด คลิก
6010047 เด็กหญิง ศตพร แสงงาม คลิก
6010233 เด็กหญิง ศิริพร สุรันนา คลิก
6010157 เด็กหญิง สุธินี คำภักดี คลิก


 
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม)
(เรียงตามตัวอักษร ชื่อ-สกุล)  
คนที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 5710079 เด็กชาย ชวกร ชูกำแพง คลิก
           
3 5710007 เด็กหญิง ธพิชชา ฉัตรานุสรณ์ คลิก
4 5710158 เด็กหญิง ธารณรินทร์ ยศราวาส คลิก
           
6 5710144 เด็กชาย ปรัตถกร จารุตันติ์ คลิก
           
           
9 6040043 นางสาว สุชานันท์ รินทรึก คลิก


03/03/2560
ผู้ดูแลระบบ
1423

* ไม่มีภาพ *