<< ย้อนกลับ

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 19 -21 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ค่ายคุณธรรมฯ เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่  จะต้องเข้าค่ายเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปรับบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและ อาจารย์บุคลากรสถาบันการศึกษา สร้างให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อโรงเรียนและ ต่อประเทศชาติ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอรรตลักษณ์ ของโรงเรียน รวมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ดูภาพประกอบคลิก


24/04/2560
วีณา เม้าพิมพา
1011