<< ย้อนกลับ

โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู

» โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จัดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อพัฒนาบุคลากรและเติมเต็มความรู้การจัดการเรียนการสอน โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิยากรในการให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน : PBL,Project bese, STEM และในช่วงบ่ายมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอ/สร้างหน่วยการเรียน STEM+PBL ในวันที่ 16 พฤษภาคม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาให้ความรู้เรื่องทิศทางขององค์กรในอนาคตก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และในช่วงบ่ายได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดจากบุคลากรยุคใหม่ของโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรและสามารถนำไปพัฒนานักเรียนและโรงเรียนสืบไป

17/05/2560
วีณา เม้าพิมพา
945