<< ย้อนกลับ

กำหนดการการชำระเงินปีการศึกษา 1/2560

» กำหนดการการชำระเงินปีการศึกษา 1/2560

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. พ.ศ. 2560 - 04 มิ.ย. 2560 (ไม่มีค่าปรับ 300) 
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 05 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 (มีค่าปรับ 300)


โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ eschool.msu.ac.th
หมายเหตุ : นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนก่อน จึงจะพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 

23/05/2560
ผู้ดูแลระบบ
1066

* ไม่มีภาพ *