<< ย้อนกลับ

โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่  9 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

» โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดยรายการที่เข้าร่วมมีดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์   จันทร์โอชา พร้อมเกียรติบัตร  
     นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แก่
      1.  นายจรุภัทร   นำมูลสุขสันติ์      ม.6
      2.  นางสาวสุรีพร  พรชัย              ม.6
      3.  นายอินทัช     ศรีจำนง            ม.6

 

15/11/2560
วีณา เม้าพิมพา
829