<< ย้อนกลับ

โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Gifted Programme)

» โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Gifted Programme)
ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม  2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Gifted Programme) โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 41 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 40 คน และอาจารย์จำนวน  7 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี   พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราช กรุงเทพฯ และเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
              โครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นอกชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัยได้

22/08/2560
วีณา เม้าพิมพา
2148