<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4
                วันที่ 2 กันยายน 2560 สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4 ณ หอประชุมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยในกลุ่มมัธยมศึกษามีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 แห่งและในกลุ่มอุดมศึกษามีมีหมด 6 แห่ง การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีนจะต้องใช้ทักษะด้านการเขียนอักษรจีนที่แม่นยำ โดยการตัดสินจะตัดสินจาก ความรู้คำศัพท์ ลำดับขีดการเขียนอักษรจีน ซึ่งเป็นทักษะที่ละเอียดและต้องใช้การจดจำที่แม่นยำเป็นอย่างมาก รวมถึงต้องเข้าใจในศาสตร์การเขียนอักษรจีนที่แบ่งเป็นส่วนประกอบของเส้นขีดต่างๆ โดยในการแข่งขันหนึ่งกลุ่มการแข่งขันประกอบไปด้วยสมาชิกห้าคนโดยตัดสินจากคะแนนรวมของกลุ่ม ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมีคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขัน มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
                                      1.นายฐิติพงศ์  สังขะรมย์
                                      2.นางสาวบุษราภรณ์  ภูผาผัน
                                      3.นางสาวโชษิตา  โอสายไทย
                                      4.นางสาวกานต์กมล  แสนอาบัตร
                                      5.นางสาวพัทธ์ธีรา  ประดับวัน
              นอกจากนี้การแข่งขันในปีนี้ยังถือเป็นการชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 ของทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมกาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) อีกด้วย โดยการแข่งขันครั้งนี้มีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมคือ อาจารย์พิราวรรณ  สุพร MISS LI CHUNLING อาจารย์อาสาสมัคร นางสาวบุษษา ภูเก้าแก้ว นิสิตฝึกสอน

03/09/2560
พิราวรรณ สุพร
898