<< ย้อนกลับ

นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
                  เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์ดุษฎี  ศรีสองเมือง  เป็นผู้ควบคุม และได้รับรางวัลดับต่อไปนี้
นายศิริวัฒน์ จันทร์เก นักเรียนชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมบนเว็บ
นายณัฐกรณ์ ทองคำ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษา c)
 

07/09/2560
วีณา เม้าพิมพา
886