<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

» ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โครงการอัญมณีแห่งท้องทุ่ง (ทีมหอย) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย และรับเงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
1. นางสาวนาตายา   สอนชา
2. นางสาวปรีนาภา   ดีแนบเนียบ
3. นางสาวธัญชนก   ดวงกางกอง
4. นางสาวนวพร       เกียรติวีรชน
5. นางสาวพรชนก    เพียกุนา
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ
2. อาจารย์อาทิตย์ โคชคึง


16/10/2560
วีณา เม้าพิมพา
810