<< ย้อนกลับ

โครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

» โครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  กรุงเทพมหานคร  ณ โรงแรม ทีเค. พาเรช และได้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม ระดับประเทศ ได้ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นางสาวศุภัสรา  คุริรัง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
2.นางสาววริศรา  ขาวอ่อน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       
3.นายพีรธาดา  พรมหล้า            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
4.นายอรรณธีร์  ศรีสะอาด           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     
5.นายโฆษิต  ปะกิคา                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยมี อาจารย์กุสุมา  พรหมคุณ และ อาจารย์อาทิตย์  โคชขึง เป็นอาจารย์ผู้ควมคุมทีม

08/06/2561
วีณา เม้าพิมพา
746