<< ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ม.3 จบการศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่สนใจทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

» ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ม.3 จบการศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่สนใจทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10
โดยที่ทุนจะมีระยะเวลาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี
หลักเกณฑ์
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
- เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประสงค์จะเรียนต่อปริญญาตรี
รายละเอียดทุน >>> คลิก
ระเบียบทุน >>> คลิก
ใบสมัครทุน >>> คลิก

หลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน
1.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และของผู้ปกครอง
2.   สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของผู้ปกครอง
3.   หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) พร้อม ป.พ. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเกียรติบัตร ต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถ การได้รับรางวัลในด้านต่างๆ
4.   ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนที่สถานศึกษาออกให้
5.   หลักฐานการเข้าเรียนต่อ/การเป็นนักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 / ปวช.1)
6.   ใบรับรองการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
หลักฐานด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ หากเห็นว่ามีหลักฐานอื่นๆ เชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดแนบมาด้วย

นักเรียนสามารถส่งเอกสารได้ที่ อาคารอำนวยการ ห้องสำนักงาน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2561
และจะทำการคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 4 เมษายน 2561 จำนวน 2 คน


 

เอกสารแนบ : File :20180328082551.pdf


28/03/2561
ผู้ดูแลระบบ
1859

* ไม่มีภาพ *