<< ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน(นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)

» โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน(นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
          โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน(นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง วันที่ 4 เมษายน 2561 โดยในปีนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 คนโดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 3 คน ได้แก่ อาจารย์พิราวรรณ สุพร อาจารย์นฤมล ช่วยกลาง MISS LI CHUNLING
          นักเรียนทั้ง 21 คนได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี จากทีมผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตฯนำโดยท่านผู้อำนวยการ FAN YUN และท่านรองผู้อำนวยการ LI JIECHANG ท่านซูจี้ LIANG NAIBIN และอาจารย์ผู้ดูแล XU MEIYING โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้ความรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน การทำอาหารจีน กีฬาชนเผ่าจ้วง ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าส่วนใหญ่ในมณฑลกว่างซี รวมถึงการเข้าฟังการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญในมณฑลกว่างซีและเมืองกุ้ยหลินและอำเภอหยางซั่ว เช่น พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมือง วัดขงจื่อ ภูเขาชิงซิ่ว แม่น้ำหลี ถ้ำเงิน เขางวงช้าง โชว์แสง สี เสียง หลิวซานเจ๋ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและได้ความรู้ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และในวันสุดท้ายของกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง โดยในครั้งนี้ทางนักเรียนทั้ง 21 คน ได้นำศิลปะการรำแบบอีสานไปเผยแพร่สองชุดการแสดง โดยการแสดงทั้งสองชุดการแสดง ฝึกซ้อมโดย อาจารย์กวิสรา บุตรศรี
          โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอาเซียน(นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มณฑลกว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลาปิดเทอมฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจศึกษาความรู้เพิ่มเติมในประเทศจีนได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5
 

12/04/2561
พิราวรรณ สุพร
2447