<< ย้อนกลับ

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)                ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่  จะต้องเข้าค่ายเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปรับบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและ อาจารย์บุคลากรสถาบันการศึกษา สร้างให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อโรงเรียนและ ต่อประเทศชาติ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอรรตลักษณ์ ของโรงเรียน รวมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

04/05/2561
วีณา เม้าพิมพา
630

* ไม่มีภาพ *