<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา
    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอขออนุมัติประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา และขอความอนุเคราะห์ลงนาม โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 22  มิถุนายน  2561  ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ : File :20180605060249.pdf


05/06/2561
กัลยาณี ทบเทิบ
765

* ไม่มีภาพ *