<< ย้อนกลับ

โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ม.4-5)

» โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ม.4-5)
โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ม.4-5) วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพฯ   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัด ปทุมธานี และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนิทรรศการที่แสดง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับประเทศ  เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนให้เป็นคนหูตากว้างไกล รู้ทันข่าวสารทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเป็นแนวทางให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน นำมาพัฒนาโครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ ให้เป็นโครงงานและผลงานวิจัยที่มีคุณค่ายิ่งขึ้น

20/08/2561
วีณา เม้าพิมพา
1803