<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         โครงการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2 มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 3 การแข่งขัน และนักเรียน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) แผนการเรียนภาษาจีน ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้
          1.การแข่งขันเขียนตามคำบอกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยในปีนี้เป็นการได้รางวัลชนะเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในการแข่งขันรายการนี้ของโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
          1.นางสาวบุษราภรณ์ การจะโนศรี
          2.นางสาวชนัญชิดา  แสวงผล
          3.นางสาวธัญญชนก  วิมลชัยฤกษ์
          4.นางสาวฐิติณัฎฐ์  วงษ์น้อย
          5.นางสาวกัญญาณัฐ  ลายทอง
          2.การแข่งขันความรู้ทั่วไปด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับสองรางวัล ได้แก่
          1.นางสาวพัชรพร  สรรพเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
          2.นางสาวจักษณา  นาคฤทธิ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
          3.การแข่งขันพากย์เสียงภาพยนตร์จีน ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก ได้แก่
          1.นางสาวธนพร  พลอาษา
          2.นายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
          การแข่งขันทั้งสามรายการ ผู้ฝึกสอนคืออาจารย์พิราวรรณ สุพร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ และ MISS LI CHUNLING อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาว นภัสร ไกรยเดช นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18/08/2561
พิราวรรณ สุพร
1156