<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดคัดลายมือ และอ่านออกเสียง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดคัดลายมือ และอ่านออกเสียง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดคัดลายมือ และอ่านออกเสียง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย การอ่านออกเสียง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล คือ นางสาวชุตินันท์ อินตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์และอาจารย์นิคม งามวิลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 

20/08/2561
วีณา เม้าพิมพา
814