<< ย้อนกลับ

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3  การประกวดโรงเรียนต้นแบบ

» ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดโรงเรียนต้นแบบ " การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวนโยบาย Thailand 4.0"
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวนโยบาย Thailand 4.0" จัดโดย ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  และได้รับรางวัลลองชนะเลิศ อันดันที่ 3 โดยมีอาจารย์ กุสุมา  พรหมคุณ และ อาจารย์อาทิตย์ โคชขึง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวนโยบาย Thailand 4.0" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจควำมสำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ ภูมิปัญญำ ท้องถิ่น รวมถึงกำรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร สร้ำงสรรค์เชิงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ำยชุมชน และให้เกิดกำรขยำยฐำนกลุ่มเครือข่ำยชุมชนบน Community Website ให้กว้ำงขวำงและมีจำนวนเพิ่ม มำกขึ้น รวมถึงช่วยจุดประกำยกำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อำทิ ผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกร ชีวภำพ ใช้ Community Website ให้เป็นช่องทำงส ำหรับกำรบันทึกข้อมูล โดยใช้กิจกรรมต่ำง ๆ กระตุ้นให้เกิด กำรมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดควำมคิดในกำรน ำไปพัฒนำสู่อำชีพและรำยได้ของคนในชุมชนต่อไป


25/10/2561
วีณา เม้าพิมพา
684