<< ย้อนกลับ

ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

» ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล)

เอกสารประกาศ >> คลิก

1. สอบคัดเลือก  >> คลิก
7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
3. โครงการ SEM >> คลิก

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล)

เอกสารประกาศ >> คลิก

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานตัววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
1. สำเนาบัตรประจำประชาชนบิดา-มารดาและผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาเดิม (ปพ.7)

หมายเหตุ กรณีศิษย์เก่าไม่ต้องนำเอกสารมารายงานตัว

 

16/02/2561
ผู้ดูแลระบบ
10369

* ไม่มีภาพ *