<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยมีการแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน การแข่งขันอ่านบทกวีจีน และการแข่งขันพีกรภาษาจีน โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พากย์เสียงภาษาจีน
1.นางสาวจักษณา นาคฤทธิ์
2.นางสาวมัชฌิมาภรณ์ วีรษรเลิศสกุล
3.นายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
รางวัลชมเชยพิธีกร ภาษาจีน 2 รางวัล
กลุ่มที่ 1
1.นางสาววรางคณา กมลรัตน์
2.นางสาวธนพร พลอาษา
3.นางสาวพัชรพร สรรพเลิศ
กลุ่มที่ 2
1.นางสาวภัทระ กุลชาสมบัติ
2.นางสาวพูลทรัพย์ วิเชียรศรี
          ทุกรายการการแข่งขันมีอาจารย์พิราวรรณ  สุพร และอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน MISS LI CHUNLING อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและความคุมดูแล

12/06/2561
พิราวรรณ สุพร
980