<< ย้อนกลับ

การประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

» การประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 20  พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดงานการประชุมใหญ่สามัญและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร เป็นประธานในพิธี โดยท่านได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและกล่าวเปิดงาน โดยเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้มีการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาของทางสมาคมและเครือข่ายผู้ปกครองพร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และในโอกาสนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผศ.อรุณ  แก้วมั่น ได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตฯและแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียน โดยมีผู้ปกครองซักถามข้อสงสัยและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
658