<< ย้อนกลับ

อบรมพัฒนาหลักสูตรร่วมโรงเรียนสาธิต – วมว

» อบรมพัฒนาหลักสูตรร่วมโรงเรียนสาธิต – วมว
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการ อบรมพัฒนาหลักสูตรร่วมโรงเรียนสาธิต – วมว ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม และ ดร.วิทยา วรพันธุ์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มาให้ความรู้ในการเขียนหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการยกปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฉบับเดิม เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เหมาะสมเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียน

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
716