<< ย้อนกลับ

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญชวนบุคลากรสาธิตทุกคน ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เริ่มวันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2562 สามารถยื่นเสนอซองได้ที่ อาคารอำนวยการ งานบุคคลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เอกสารแนบ : File :20190710044921.pdf


10/07/2562
กัลยาณี ทบเทิบ
1069

* ไม่มีภาพ *