<< ย้อนกลับ

โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

» โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล – อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561  ให้กับ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกล่าวเปิดค่าย ภายในค่ายมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมนันทนาการ, การเข้าฐานกิจกรรมผจญภัย, กิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ  กิจกรรมเดินทางไกล – อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เกิดความรักและสามัคคี ในการทำงานร่วมเป็นทีม20/02/2562
วีณา เม้าพิมพา
1264

* ไม่มีภาพ *