<< ย้อนกลับ

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1  ชิงโล่นายกรัฐมนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่
นางสาวกัญญาญัฐ  ลายทอง นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนระดับ ม.5 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท โดยหัวข้อในการแข่งขันครั้งนี้คือ“ท่องเที่ยวเมืองตักสิลานคร” โดยมี
อาจารย์พิราวรรณ  สุพร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และMISSLI CHUNLING อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

14/02/2562
พิราวรรณ สุพร
819