<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน)

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  ได้นำนักเรียนเข่าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย และ สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเสริมปัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน) กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     นางสาวกรวิภา  ปินะถา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

2. รางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

     เด็กหญิงอทิตยา  ก้องเวหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

3. รางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

     เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

1. รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

      เด็กชายภาคภูมิ  คัมภิรานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

2. รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้รับโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1
3. รางวัลอันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวัฒิวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ขอให้รักษาเกียรติประวัติและคุณความดีนี้สืบไป11/03/2562
วีณา เม้าพิมพา
1480