<< ย้อนกลับ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

» โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
            วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตฯได้มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นทำความเข้าใจในการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียน โดยครั้งนี้มีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ“การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามความคาดหวัง” ทั้งทางด้านวิชาการและการดูแลนักเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหารือแนวทางในทางปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด
 
 

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
822