<< ย้อนกลับ

ทัศนศึกษาการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพมหานคร

» ทัศนศึกษาการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันนที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักเรียนในโครงการ Science Mathematic Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4/1 และ 5/1 ไปทัศนศึกษาการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพมหานคร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ งานวิจัย รวมถึงนิทรรศการที่แสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้ทันข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการพัฒนาตนเองต่อไป

เรื่อง โดย อ.วราภรณ์ สำโรงแสง

ภาพ โดย อ.สามารถ ภูพาดศรี03/09/2562
ผู้ดูแลระบบ
798